Geachte cliënt,

Vorige week werden door de Federale regering maatregelen genomen in de strijd tegen het Corona-virus.
De ziekenhuizen besloten om alle niet dringende consultaties en ingrepen van met ingang van 16 maart 2020 uit te stellen tot 5 april 2020. Zo nodig wordt deze termijn verlengd. Ook werd er verplicht om de privéraadplegingen op te schorten. Enkel medische urgenties en ingrepen kunnen nog doorgaan. Indien u als gevolg van deze coronacrisis, inkomstenverlies zou lijden werden er een aantal steunmaatregelen uitgewerkt, door:

Het sociaal verzekeringsfonds

1 jaar betalingsuitstel voor de  voorlopige sociale bijdragen van het 1e en 2e kwartaal van 2020 en de regularisatiebijdragen met betaaldatum 31 maart 2020, indien uw inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis liggen kan er in sommige gevallen vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen gevraagd worden.
 
Indien u gedwongen bent uw activiteiten te moeten onderbreken en uw onderneming volledig dient te sluiten door het coronavirus voor minstens 7 opeenvolgende dagen hebt u recht op het overbruggingsrecht (een maandelijks vervangingsinkomen voor zelfstandigen ten bedrage van 1291,69 EUR of 1614,10 EUR bij gezinslast. Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden in combinatie met de hinderpremie.

Vlaams gewest

De corona hinderpremie is een premie voor zelfstandigen, bedrijfsleiders en ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie, kunnen een eenmalige premie van 4000 EUR bekomen en als ze 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 EUR /dag. De premie kan niet aangevraagd worden bij een vrijwillige sluiting.

Federale belastingmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën.
Zo'n afbetalingsplan is mogelijk voor:

bedrijfsvoorheffing

btw

personenbelasting

vennootschapsbelasting

rechtspersonenbelasting

Vlaamse belastingmaatregelen


Uitstel van betaling voor bedrijven

onroerende voorheffing: de aanslagbiljetten zullen pas vanaf 20 september 2020 verzonden worden i.p.v. in mei

de betaaltermijn van de verkeersbelasting wordt verlengd naar 6 maanden

Deze maatregelen zijn niet van toepassing voor de eenmanszaken. De zelfstandigen kunnen makkelijk een afbetalingsplan bekomen en een vrijstelling van nalatigheidsintresten vragen.
De Vlaamse belastingdienst zal zich soepel opstellen bij het beoordelen van de aanvragen.

Uitstel terugbetaling van leningen

Bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend.
De bedrijven en zelfstandigen die om uitstel van betaling betalen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren.
Voor het aanvragen van uitstel van betaling moet contact worden opgenomen met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan.

Fiscalis – WR houdt er zich aan om u hierover zo goed als mogelijk te informeren en te begeleiden bij het indienen van de procedures. Het kantoor blijft elke dag voor u bereikbaar en volgt de ontwikkelingen over de steunmaatregelen zeer nauwgezet op.
Steeds berikbaar voor verdere inlichtingen, verblijf ik,

Met vriendelijke groeten,
Ellen Van Bulck
Fiscalis - WR