Boekhouding

Een goed opgebouwde boekhouding vormt een solide basis vanuit dewelke de ondernemer zijn activiteiten kan beoordelen.Zij is tevens het fundament waarop de fiscale documenten gebouwd worden.

Ons kantoor streeft ernaar voor elk dossier een degelijke,kwalitatief hoogstaande boekhouding te voeren.Een goede communicatie tussen de medewerkers onderling en met de cliënt aan de andere kant dragen hiertoe bij.

Wat het intern aspect betreft menen we dat dit overleg leidt tot een bestendige kwaliteitscontrole,evenzeer bijdraagt tot een hoger niveau van uniformiteit.Wat het extern aspect betreft wordt ernaar gestreefd de cliënt,waar mogelijk,te betrekken bij het  voeren van de boekhouding.

Alle medewerkers van het kantoor worden betrokken in een streven naar voortdurende bijscholing om voornoemde doelstelling te realiseren.

Ons kantoor verzorgt de volledige verwerking van uw boekhouding,zowel voor een eenmanszaak als voor een vennootschap.

Benevens de imput van de relevante documenten draagt zij er zorg voor dat tussentijdse balansen door de cliënt tijdig kunnen worden ingekeken.Indien nodig worden deelaspecten van deze balansen besproken en verfijnd.In voorkomend geval worden problemen welke uit voornoemde bescheiden duidelijk worden tijdens een persoonlijk onderhoud besproken.

In fine zorgen we voor de opstelling en de neerlegging van de jaarrekening wat betreft de vennootschappen